Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die tot stand komen
en uitgevoerd worden tussen Huurvast B.V., hierna te noemen OPDRACHTGEVER, natuurlijke en
rechtspersonen en de door OPDRACHTGEVER aangegane opdracht tot dienstverlening. Onder dienstverlening
wordt verstaan de bemiddeling tot aankoop, verkoop, huur, verhuur, aanhuur, inhuur en
vastgoedmanagement (beheer) van onroerende zaken alsmede alle andere met opdrachtgever
overeengekomen werkzaamheden. Bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden maken alleen
deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien OPDRACHTGEVER en opdrachtgever dit
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. OPDRACHTGEVER behoudt te allen tijde het recht deze
voorwaarden te wijzigen, mits dit op de vereiste wijze kenbaar wordt gemaakt aan opdrachtgever. Onder
‘schriftelijk’ wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, of enige andere wijze van
communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende
opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.


Artikel 1. Definities
1. Huurvast B.V.: de besloten vennootschap, gevestigd te augusapolder 64, 3993 SR, Barendrecht, bij de
Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 81233140, nader te noemen OPDRACHTGEVER.
2. Huurder: natuurlijk- of rechtspersoon die middels bemiddeling door OPDRACHTGEVER een
overeenkomst tot het huren van een registergoed sluit met verhuurder.
3. Verhuurder: natuurlijk- of rechtspersoon die middels bemiddeling door OPDRACHTGEVER een
overeenkomst tot het verhuren van een registergoed sluit met huurder.
4. Opdrachtgever: natuurlijk- of rechtspersoon die OPDRACHTGEVER de opdracht geeft tot het verlenen
van diensten welke nader worden gespecificeerd en overeengekomen in de separaat te sluiten
opdrachtbevestiging en/of huur- en/of beheerovereenkomst. Indien opdrachtgever bestaat uit twee
of meer (rechts)personen zijn zij jegens OPDRACHTGEVER hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming
van alle verplichtingen jegens OPDRACHTGEVER.
5. Opdrachtgever kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet aan hem ter
hand gesteld zijn indien OPDRACHTGEVER deze algemene voorwaarden al eerder bij een andere
transactie aan opdrachtgever ter hand gesteld heeft of aan opdrachtgever eerder de mogelijkheid is
geboden van de inhoud kennis te nemen en deze digitaal op te slaan.
6. Opdracht: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening die opdrachtgever met
OPDRACHTGEVER aangaat.
7. Mondelinge afspraken binden OPDRACHTGEVER eerst nadat deze schriftelijk door OPDRACHTGEVER
zijn bevestigd dan wel zodra
OPDRACHTGEVER met instemming van opdrachtgever een aanvang met de uitvoeringshandelingen
heeft gemaakt.
8. Bemiddeling: de inspanningsverplichting van OPDRACHTGEVER gericht op het tegen betaling van een
bemiddelingsvergoeding (courtage) in contact brengen van opdrachtgever met potentiële huurder(s),
opdat opdrachtgever met een huurder een huurovereenkomst voor woonruimte sluit, een en ander
als bedoeld in artikel 7:425 BW.
9. Onder bemiddelingsvergoeding, honorarium of courtage wordt verstaan de door opdrachtgever aan
OPDRACHTGEVER verschuldigde tegenprestatie voor diens bemiddelingswerkzaamheden en/of het
succesvol vervullen van de opdracht.


Artikel 2. Opdracht / totstandkoming opdracht
1. De opdracht komt tot stand door aanvaarding van een persoonlijk of algemeen aanbod door de
opdrachtgever. OPDRACHTGEVER zal aanvangen met de in de opdracht overeengekomen
werkzaamheden zodra opdrachtgever akkoord heeft gegeven, mondeling dan wel schriftelijk, op het
aanbod.
2. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod, dan wel in de opdracht, binden OPDRACHTGEVER
niet.

3. De opdracht bevat immer een duidelijk omschrijving van de dienstverlening, de rechten en plichten
van zowel OPDRACHTGEVER als de opdrachtgever alsmede het door OPDRACHTGEVER in rekening
gebrachte honorarium bij de vervulling van de opdracht.
4. Opdrachtgever zal in alle opzichten zijn medewerking verlenen aan een deugdelijke uitvoering van de
bemiddelingsovereenkomst door beide partijen. Opdrachtgever zal niets doen en/of nalaten dat een
deugdelijke uitvoering van deze overeenkomst belemmert of kan belemmeren.
5. Het ontbreken van een door opdrachtgever of OPDRACHTGEVER ondertekende opdracht biedt
partijen geen recht op enige wederzijdse verplichtingen, dan wel de betaling van honorarium of enige
onkosten, tenzij een van de partijen kan bewijzen dat de opdracht daadwerkelijk tot stand is gekomen.
6. Alle aanbiedingen, algemeen dan wel persoonlijk, opgaves, offertes, alle verstrekte informatie met
hierin inbegrepen de aanbieding van registergoederen en de daarbij komende uitingen als mede alle
andere uitingen gedaan door OPDRACHTGEVER zijn vrijblijvend. Opdrachtgever, als mede derden,
kunnen hier geen rechten aan ontlenen.
7. OPDRACHTGEVER behoudt het recht een opdracht te weigeren, dan wel een met opdrachtgever
aangegane opdracht binnen 2 werkdagen na ontvangt van de door opdrachtgever ondertekend
opdracht te herroepen.
8. OPDRACHTGEVER behoudt het recht, indien de omstandigheden dit rechtvaardigen, enig reeds
overeengekomen bepalingen uit de tussen OPDRACHTGEVER en opdrachtgever aangegane opdracht
dan wel overeenkomst tijdens de looptijd te wijzigen indien dit noodzakelijk is voor een behoorlijke
uitvoering.
9. In geval een opdracht wordt verstrekt door méér dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk
aansprakelijk voor het betalen van al het verschuldigde uit welke hoofde dan ook.


Artikel 3. Betaling van Courtage
1. Opdrachtgever is het honorarium (courtage) verschuldigd zodra OPDRACHTGEVER de
overeengekomen opdracht heeft vervuld dan wel de overeengekomen prestatie heeft geleverd. De
grondslag voor de berekening van de courtage is hetgeen partijen zijn overeengekomen in de
opdracht.
2. OPDRACHTGEVER is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van
opdrachtgever – vooruitbetaling of zekerheid van opdrachtgever te verlangen, alvorens met de te
verrichten werkzaamheden te starten althans deze voort te zetten.
3. De courtage bij bemiddeling wordt berekend over de hoogte van de door huurder te betalen
maandelijkse vergoeding voor het gebruik van de onroerende zaak . Eventuele extra leveringen en
diensten, al dan niet te verzorgen door verhuurder of derden, alsmede BTW, worden niet met de
huurprijs meegerekend mits deze zijn inbegrepen in de huurprijs.
4. Tenzij anders overeengekomen zijn alle vorderingen wegens verschuldigd honorarium, courtage of
kosten direct opeisbaar zodra de koop- of huurovereenkomst tot stand is gekomen of de opdracht is
uitgevoerd.
5. Indien door bemiddeling van OPDRACHTGEVER een tot stand gekomen overeenkomst niet tot
uitvoering komt, behoudt OPDRACHTGEVER recht op de volledige courtage, tenzij de opdrachtgever
aannemelijk maakt dat het niet tot stand komen van de overeenkomst toerekenbaar is aan
OPDRACHTGEVER.
6. Indien opdrachtgever de betreffende woonruimte (mede) blijkt te verhuren of (mede) in gebruik blijkt
te hebben gegeven aan een of meer personen of partijen, van wie opdrachtgever de gegevens van
OPDRACHTGEVER heeft verkregen, is opdrachtgever de courtage aan OPDRACHTGEVER verschuldigd,
ongeacht of de huurovereenkomst door bemiddeling van OPDRACHTGEVER tot stand is gekomen.
7. Indien door welke oorzaak dan ook de huurder, met wie opdrachtgever door bemiddeling van
OPDRACHTGEVER een huurovereenkomst heeft gesloten, niet gaat wonen in de betreffende
woonruimte, of indien de huurovereenkomst voor deze woonruimte wordt beëindigd, vernietigd of
ontbonden, blijft opdrachtgever gehouden de courtage te betalen en heeft opdrachtgever geen recht
op gehele of gedeeltelijke restitutie daarvan.
8. Indien opdrachtgever na het geven van een akkoord voor het verhuren van de betreffende
woonruimte aan een door OPDRACHTGEVER voorgedragen huurder, om redenen welke niet aan

OPDRACHTGEVER zijn toe te rekenen, de woonruimte niet langer wenst te verhuren aan de
betreffende huurder, is opdrachtgever gehouden aan OPDRACHTGEVER een bedrag te voldoen gelijk
aan de courtage die opdrachtgever aan OPDRACHTGEVER verschuldigd zou zijn geweest indien
definitief een huurovereenkomst tot stand zou zijn gekomen met de betreffende huurder. Daarnaast
is opdrachtgever gehouden OPDRACHTGEVER te vrijwaren voor eventueel door de betreffende
huurder geleden schade.
9. Indien voor de betreffende woonruimte een vergunning vereist is, dan komt het verkrijgen van deze
vergunning ten behoeve van opdrachtgever en/of huurder voor rekening en risico van opdrachtgever
en is opdrachtgever gehouden de courtage te voldoen ongeacht of de vergunning is of zal worden
verleend, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
10. Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijnen en conform de gemaakte afspraken de
betaling(en) voldoet, zal OPDRACHTGEVER overgaan tot het sturen van een herinnering welke, bij het
uitblijven van betaling, opgevolgd wordt door een aanmaning. OPDRACHTGEVER zal bij het uitblijven
van betaling na de aanmaning zonder nadere ingebrekestelling overgaan tot invordering van het
verschuldigde bedrag. De kosten in verband met de opgelopen vertraging c.q. de kosten voor het
verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor
rekening en risico van opdrachtgever.
11. OPDRACHTGEVER zal zich immer binnen de wettelijke kaders houden aan de termijnen,
rentepercentages en andere verplichtingen met betrekking tot invordering.
12. Alle door OPDRACHTGEVER geleverde diensten worden, mits anders overeengekomen, vermeerderd
met 9%btw.
13. Al hetgeen opdrachtgever aan OPDRACHTGEVER verschuldigd is wordt door opdrachtgever tijdig
(rekening houdend met de termijn die is aangegeven op de factuur) voldaan zonder enig beroep op
korting, opschorting, verrekening of ongedaanmaking. OPDRACHTGEVER heeft het recht om hetgeen
opdrachtgever aan OPDRACHTGEVER is verschuldigd te verrekenen met de van de huurder te
ontvangen huurpenningen indien binnen de betalingstermijn een volledige betaling van het
verschuldigde is uitgebleven.
14. Ter keuze van OPDRACHTGEVER kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden,
zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
15. Het recht van opdrachtgever op schadevergoeding vermindert niet de verplichting van opdrachtgever
te betalen conform de overeenkomst.


Artikel 4. Verplichtingen en werkzaamheden

OPDRACHTGEVER

1. OPDRACHTGEVER voert de door hem aanvaarde opdracht op deskundige, zorgvuldige wijze en naar
beste weten en kunnen en met inachtneming de belangen van opdrachtgever uit.
2. De opdrachtgever kan verwachten dat OPDRACHTGEVER voor haar alle werkzaamheden uitvoert om
het beoogde doel te bereiken. Hieronder vallen, mits anders overeengekomen:
o –  Adviseren met betrekking tot alle aspecten van de bemiddeling waaronder alle
mogelijkheden,
(huur)prijzen, juridische, fiscale, bouwkundige en alle andere van belang zijde aspecten en
vereisten;
o –  Verzorgen en plaatsen van de benodigde advertenties, zowel lokaal als op het internet, en
het
voeren van de benodigde marketingactiviteiten.
o –  Verzorgen en begeleiden van bezichtigingen;
o –  Voeren van alle noodzakelijke onderhandelingen;
o –  Uitvoeren van het benodigde antecedentenonderzoek. OPDRACHTGEVER beperkt zich tot
een

inspanningsverbintenis en zal het onderzoek naar beste weten en kunnen met inachtneming
de belangen van opdrachtgever uitvoeren. OPDRACHTGEVER zal de opdrachtgever enkel
adviseren over het al dan niet aangaan met de aspirant huurder op basis van het onderzoek.
Het daadwerkelijk aangaan van een overeenkomst is immer voor eigen risico en rekening van
de opdrachtgever.
o –  Opstellen van de benodigde overeenkomsten;
o –  Verzorgen van de afwikkeling, sleuteloverdracht en de benodigde after-sales;
o –  (ingeval van aanhuur) verzorgen van aanbiedingen conform wensen opdrachtgever;
o –  (indien overeengekomen) aanvragen van de benodigde vergunningen, te weten voor de
leegstandswet, huisvestingsvergunning, onttrekkingsvergunning en/of andere (lokaal)
benodigde
vergunningen.

3. De te verlenen diensten met betrekking tot beheer (vastgoedmanagement) kunnen bestaan uit
administratie, commerciële en technische diensten. Een en ander, waaronder de opzegging en
intrekking hiervan, worden nader gespecificeerd in de apart af te sluiten
beheer/managementovereenkomst.
Artikel 5. Verplichtingen van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever verschaft naar beste weten en kunnen die informatie die benodigd is voor de
uitvoering van de opdracht, zowel bij aanvang als gedurende de looptijd van de opdracht.
2. Het is de opdrachtgever verboden enige activiteiten te ontplooien, tenzij anders overeengekomen, die
de uitvoering en vervulling van de opdracht belemmert of bemoeilijkt.
3. Opdrachtgever is verplicht te handelen naar zijn of haar recht en heeft immer een identificatieplicht.
4. Opdrachtgever is immer verantwoordelijk en hoofdelijk aansprakelijk voor het aanvragen dan wel
afsluiten van de benodigde toestemmingen, vergunningen en verzekeringen voor het huren dan wel
verhuren van een registergoed. OPDRACHTGEVER heeft hierin slechts een adviserende rol en is
derhalve niet aansprakelijk indien op enigerlei grond blijkt dat opdrachtgever zich niet aan enige
(wettelijke) plicht heeft gehouden.
5. Het is opdrachtgever verboden mededelingen te doen aan derden alsmede het verstrekken van
enige documentatie welke betrekking hebben op de opdracht dan wel op de werkwijze van
OPDRACHTGEVER, zulks op straffe van vergoeding van de schade die zal ontstaan voor


OPDRACHTGEVER.


Artikel 6. Duur van de opdracht
1. Een overeenkomst tot bemiddeling loopt voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
2. OPDRACHTGEVER zal zich naar beste kunnen en weten inspannen om het door opdrachtgever
gewenste c.q. beoogde resultaat te bereiken. Dit is te allen tijde een inspanningsverplichting van
OPDRACHTGEVER en geen resultaatsverplichting. Indien voornoemd resultaat uitblijft, ontslaat dit
opdrachtgever derhalve niet van zijn verplichtingen jegens OPDRACHTGEVER, met uitzondering van
eventuele verplichtingen die door partijen uitdrukkelijk gekoppeld zijn aan het bereiken van het
beoogde resultaat.


Artikel 6. Aansprakelijkheid
1. OPDRACHTGEVER handelt te allen tijde als tussenpersoon en bemiddelaar tussen de verschillende
partijen en heeft derhalve een inspanningsverplichting, doch is OPDRACHTGEVER nimmer

verantwoordelijk en aansprakelijk voor enig (onrechtmatig) handelen van huurder, verhuurder en
anderzijds betrokkenen.
2. OPDRACHTGEVER is niet aansprakelijk voor mogelijke schade die volgt uit een in de
huurovereenkomst opgenomen bepaling, danwel het ontbreken daarvan, die op grond van
(semi)dwingend (huur)recht nietig is of door huurder vernietigd kan worden. Verhuurder is zich ervan
bewust dat huurder binnen de wettelijke kaders huurbescherming geniet en dat huurder tevens het
recht heeft de aanvangshuurprijs te laten toetsen. OPDRACHTGEVER is uitgesloten van alle
aansprakelijkheid bij enig conflict tussen huurder en verhuurder jegens elkander, waaronder voor de
wijze waarop, of het ontbreken daarvan, partijen hun verplichtingen nakomen welke voortvloeien uit
de gesloten huur- en beheerovereenkomst alsmede de wettelijke verplichtingen, mits opdrachtgever
aannemelijk kan maken dat OPDRACHTGEVER grove nalatigheid te verwijten is.
3. Alle door OPDRACHTGEVER uitgevoerde werkzaamheden, alsmede alle opstelde documentatie, zijn
uitgevoerd en opgesteld uit hoofde van opdrachtgever, huurder en/of verhuurder. De
verantwoordelijkheid hiervoor ligt te allen tijde bij de opdrachtgever. Eventuele onvolkomenheden
dienen uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bescheiden schriftelijk aan OPDRACHTGEVER
te worden gemeld. Opdrachtgever is zich bewust van de bemiddelende rol van OPDRACHTGEVER
waarbij OPDRACHTGEVER geen partij is in de gesloten huurovereenkomst tussen huurder en
verhuurder en derhalve niet aansprakelijk en verantwoordelijk is voor enig gemaakte afspraak hierin.
4. OPDRACHTGEVER is nimmer verantwoordelijk en aansprakelijk voor de staat van een woning met
inbegrip van alle zichtbare en onzichtbare kenmerken en/of gebreken.
5. OPDRACHTGEVER kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht,
maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade,
bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van
OPDRACHTGEVER, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden.
6. OPDRACHTGEVER heeft haar verplichtingen jegens opdrachtgever om de opdracht en de daarbij horen
plichten naar beste weten en kunnen uit te voeren. In geval van een tekortkoming hierin is
opdrachtgever verplicht OPDRACHTGEVER schriftelijk in gebreke te stellen waarbij de opdrachtgever
OPDRACHTGEVER in de gelegenheid stelt de tekortkoming binnen redelijke termijn alsnog deugdelijk
na te komen. In geval opdrachtgever OPDRACHTGEVER hier niet voor in de gelegenheid stelt dan wel
hier een redelijke termijn voor geeft, is OPDRACHTGEVER nimmer verantwoordelijk enige schade te
vergoeden aan opdrachtgever.
7. Opdrachtgever is ermee bekend dat per 1 maart 2015 artikel 11a van de Opiumwet is gewijzigd. Op
basis van deze wet is een verhuurder onder omstandigheden strafbaar indien sprake is van een
verhuurde ruimte die wordt gebruikt voor o.a. hennepteelt. Opdrachtgever dient zelf alert te zijn op
signalen van hennepteelt. Daarbij valt te denken aan, bijvoorbeeld klachten over stank, het
onbewoond laten van gehuurde panden, het aanbrengen van geblindeerde deuren en ramen of
bedrijvigheid op vreemde momenten. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het regelmatig
controleren van de woonruimte en het letten op dergelijke signalen. Indien de signalen voor
opdrachtgever duidelijk zijn, mag vervolgens actie van de zijde van opdrachtgever als de verhuurder
worden verwacht. Anders bestaat het risico dat de opdrachtgever zich schuldig maakt aan het
aanbieden van ruimte, waarvan men het ernstige vermoeden heeft dat die dient voor hennepteelt.
OPDRACHTGEVER is niet aansprakelijk voor de aanwezigheid en de gevolgen indien de opdrachtgever
voor de verhuur strafrechtelijk wordt vervolgd en/of sprake is van het plegen van strafbare feiten door
huurder in de woonruimte. OPDRACHTGEVER vraagt ook niet een verklaring van goed gedrag van
huurder. Indien opdrachtgever een dergelijke verklaring verlangt, dient opdrachtgever dit nadrukkelijk
aan OPDRACHTGEVER aan te geven. Pas dan zal OPDRACHTGEVER deze verklaring van een potentiële
huurder verlangen.


Artikel 7. Einde van de opdracht
1. Tenzij anders overeengekomen en onverminderd het overigens bepaalde in deze algemene voorwaarden,
eindigt de bemiddelingsovereenkomst door:
1. Vervulling van de opdracht door OPDRACHTGEVER , tenzij er sprake is van een contract dat naar zijn
aard een

doorlopend karakter heeft.
2. Opzegging of intrekking van de opdracht door opdrachtgever.
3. Opzegging of intrekking van de opdracht voor OPDRACHTGEVER.
1. De opdracht is vervult zodra OPDRACHTGEVER de overeengekomen prestatie heeft geleverd, het
beoogde resultaat heeft behaald of als de voor opdrachtgever beoogde overeenkomst door middel
van bemiddeling door OPDRACHTGEVER is gesloten. Onder de totstandkoming van een overeenkomst
wordt tevens verstaan het door opdrachtgever meewerken aan een handeling als gevolg waarvan de
onroerende zaak geheel of gedeeltelijk wordt verkocht, verhuurd.
2. De opdracht kan, mits anders overeengekomen en mits er sprake is van een opdracht die naar zijn
aard een doorlopend karakter heeft, te allen tijde door zowel OPDRACHTGEVER als opdrachtgever
worden opgezegd.
3. OPDRACHTGEVER heeft bij opzegging of intrekking van de opdracht door zowel OPDRACHTGEVER zelf
als door opdrachtgever recht op vergoeding conform de gemaakte afspraken in de opdracht.
4. Partijen kunnen aan de beëindiging van de overeenkomst door opzegging geen recht op
schadevergoeding ontlenen, tenzij wordt opgezegd vanwege het tekortschieten in de nakoming van
een of meer verplichtingen door de andere partij.
5. Indien na beëindiging van de overeenkomst op één van de onder artikel 8 lid 1 bepaalde wijze voor
dezelfde woonruimte opnieuw wordt verzocht deze te presenteren, komt er een nieuwe
overeenkomst tot stand en er is opnieuw ook een vergoeding verschuldigd.


Artikel 8. Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.
1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden heeft uitsluitend
OPDRACHTGEVER het recht om de tussen opdrachtgever en OPDRACHTGEVER gesloten overeenkomst te
ontbinden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het
tijdstip waarop opdrachtgever:
a. in staat van faillissement wordt verklaard;
b. (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens
vermogen of delen ervan verliest.
2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent of bereid is de overeenkomst gestand te
doen.


Artikel 9. Opschorting en ontbinding
1. In geval OPDRACHTGEVER haar plichten die voortvloeien uit de opdracht, de huur- en
beheeroverkomst alsmede alle wettelijke plichten geheel of gedeeltelijk niet uit kan voeren wegens
overmacht, heeft OPDRACHTGEVER het recht de uitvoering op te schorten dan wel de opdracht en
enig gesloten overeenkomst, met uitzondering van de huurovereenkomst in geval OPDRACHTGEVER
niet optreedt als huurder of verhuurder, te ontbinden en hierbij een redelijk vergoeding te vorderen
bij opdrachtgever. Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen als ook het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden van
wie OPDRACHTGEVER afhankelijk is.
2. OPDRACHTGEVER is bevoegd de opdracht en de uitvoering hiervan op te schorten of, indien de
omstandigheden dit rechtvaardigen, de overeenkomst met direct ingang te ontbinden indien de
omstandigheden van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht en/of overeenkomst onmogelijk is

en indien de opdrachtgever de verplichting uit de opdracht niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan
wel niet zal (kunnen) nakomen.
3. Indien de opdrachtgever blijkens frauduleus heeft gehandeld dan wel aantoonbaar voornemens is te
handelen, in staat van faillissement verkeert, enig beslag is gelegd op goederen, (on)roerende zaken
dan wel zijn vermogen welke van invloed kunnen zijn op door OPDRACHTGEVER uit te voeren
overeengekomen werkzaamheden, is OPDRACHTGEVER gerechtigd de opdracht en/of overeenkomst
met onmiddellijke ingang te ontbinden.
4. Alle in verband met de opschorting en/of ontbinding komende (extra) kosten, de door
OPDRACHTGEVER geleden schade alsmede de overeengekomen vergoeding voor de geleverde dan
wel te leveren werkzaamheden en diensten zijn voor rekening van de opdrachtgever, mits de
opdrachtgever aantoonbaar geen invloed heeft gehad of zal hebben op de opschorting en/of
ontbinding van de opdracht en/of overeenkomst.
5. De opdrachtgever heeft nimmer enig recht op schadevergoeding in geval van opschorting en/of
ontbinding.


Artikel 10: Geheimhouding
1. Het is Opdrachtgever verboden informatie, die hij ter zake van deze opdracht van OPDRACHTGEVER
ontvangt, aan derden door te geven behoudens de beheerder, zulks op straffe van vergoeding van alle schade,
die hierdoor voor OPDRACHTGEVER zal ontstaan.
Artikel 11. Persoonsgegevens
1. De persoonsgegevens van opdrachtgever worden opgenomen in de administratie van OPDRACHTGEVER.
Door ondertekening van de overeenkomst heeft opdrachtgever toestemming verleend om de
persoonsgegevens van opdrachtgever te gebruiken voor marketingdoeleinden alsmede deze gegevens te
gebruiken ten behoeve van de uitvoering van door haar met opdrachtgever gesloten overeenkomsten, e.e.a. in
overeenstemming met het geldende privacy reglement van OPDRACHTGEVER.
Artikel 12: Overdracht
1. Opdrachtgever verleent door ondertekening van de overeenkomst bij voorbaat toestemming aan
OPDRACHTGEVER om de rechtsverhoudingen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen opdrachtgever en
OPDRACHTGEVER op grond van artikel 6:159 BW geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een (of meer)
derde(n).


Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegd rechter
1. Op de tussen OPDRACHTGEVER en opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar
Nederlands recht worden beslecht.
2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat
OPDRACHTGEVER, voor zover de wet zich daar niet dwingendrechtelijk tegen verzet, de bevoegdheid
toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar OPDRACHTGEVER
is gevestigd.